Ekovýchovné programy

Nabízíme několik typů ekovýchovných programů. Základním typem je tříhodinový program zaměřený na komplexní poznání farmy - žáci se během programu seznámí se základními principy ekozemědělství, s etologií a základy chovu zvířat chovaných na farmě, s agrotechnologickými postupy jednotlivých činností na farmě a s užívanou zemědělskou technikou, s postupy výroby různých druhů bioproduktů (máslo, sýr, tvaroh, mouka, vlněné výrobky) a se základy ekologie krajiny a vlivem zemědělství na druhou biodiverzitu. Program je veden interaktivní formou tak, že většinu věcí si žáci přímo vyzkouší na vlastní kůži - styk se zvířetem, péči o zvíře, užívání agrotechniky, výrobu produktů a další. Při programu jsou užívány techniky práce podporující aktivitu, samostatnost a tvořivost žáků, zvláštní důraz je kladen na aktivizující a komplexní metody výuky. Do programu jsou zapracovány rovněž prvky zážitkové pedagogiky. Tento základní program lze realizovat v několika variantách s ohledem na věkovou a vzdělanostní strukturu cílové skupiny žáků.

Na těsný kontakt se zvířaty je při ekovýchovných programech kladen obzvlášť velký důraz.

Dle požadavků pedagoga lze základní program zaměřit na určitou specifickou složku farmy (sady, louky, pole, hospodářská zvířata, ekologii krajiny apod.).

Nabízíme také sérii výukových programů sestávající z několika tříhodinových programů, během kterých žáci podrobně poznají jednotlivá hospodářská zvířeta, jednotlivé složky farmy a ekologické aspekty zemědělské činnosti. Série je koncipována tak, aby žáci prostřednictvím vlastní zlušenosti získali veškeré poznatky a dovednosti, které ekozemědělec potřebuje ke své činnosti.

Kromě krátkodobých programů nabízí farma programy celodenní (s časovou dotací od 9.00 do 15.00 hod.) a vícedenní pobyty na farmě s programem. V celodenních i vícedenních programech jsou základní prvky krátkodobých programů rozpracovány více do hloubky a jsou doplněny o pestřejší škálu praktických činností a aktivit.

Mezi nabídku ekovýchovných programů dále patří terénní výukové programy v bezprostředním okolí farmy zaměřené na Naturu 2000 (TEVP 2 a 3 - nutno objednat přes web Statečku!) a edukační programy zaměřené na poznání historického vývoje krajinářského parku v Krásném Dvoře.

Programy lze operativně upravovat dle požadavků pedagoga tak, aby byl důraz kladen na plnění specifických klíčových kompetencí, na právě probíranou látku či na jiný aspekt výuky (fyzické vyžití žáků, průřezová témata pod.).

Všechny programy lze modifikovat s ohledem na cílovou skupinu (věk žáků, zaměření školy, odborná úroveň programu). 

Cena ekovýchovného programu se odvíjí od délky ekovýchovného programu a od způsobu stravování účastníků programu.

* Stejné ceny jako pro MŠ platí i pro speciální školy a dětké domovy. ** Stejné ceny jako pro ZŠ platí i pro SŠ a letní a příměstské tábory.

U standardního programu je pití poskytováno zdarma. U celodenního programu se stravováváním farma zajišťuje dětem dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Oběd v podobě teplé kuchyně se skládá z polévky a hlavního jídla. Pití je již v ceně programu. Při dlouhodobých pobytech se stravováním farma zajišťuje snídani, dopolednísvačinu, dvouchodový oběd, odpolední svačinu a večeři.

Ceny se mohou operativně měnit podle požadavků na pracovní pomůcky, kvalitu a kvantitu stravování i s ohledem na cenu služeb a potravin (elektrická energie apod.). Konečné ceny jsou vždy upřesněny dohodou s pedagogem před realizací programu. Cena faremních surovin používaných při programech zaměřených na ukázku výroby bioproduktů je zahrnuta v ceně programu, konzumace vyrobených potravin je pro žáky bonusem zdarma.

V případě celodenních programů je ubytování zajištěno ve stanech v areálu farmy s hygienickým zázemím v privátní budově farmy (cena ubytování je již zahrnuta v ceně programu). Pro MŠ lze zajistit ubytování v prostorách Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle (cena programu je navýšena o cenu ubytování v MC).

Kromě ekovýchovných programů pro školy pořádá farma i ekovýchovné programy a pobyty pro rodiny s dětmi. Podrobnosti je potřeba dohodnout předem prostřadnictvím tel. 605 242 949 nebo e-mailu statecek@email.cz.